Οραμα μας είναι η ολιστική διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων από το σύνολο των Υγειονομικών μονάδων προκειμένου να μην καταλήγουν ανεπεξέργαστα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα σε ΧΥΤΑ με κίνδυνο της Δημόσιας Υγείας και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος εν γένει..

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία σε όλη την χώρα καθώς και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, κλινικές, μικροβιολογικά ιατρεία και λοιπές ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες.

Η εταιρία διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προς κατάλληλη διάθεση, ανάλογα με το είδος τους (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, μονάδες ανακύκλωσης κλπ). Μεταφορική ικανότητα: 60 tn/ημέρα.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συνολική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων της Υγειονομικής σας μονάδας σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος όσο και την σύννομη λειτουργία της Υγειονομικής σας Μονάδας.

room-hospital

Υπόχρεοι διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων είναι οι Υγειονομικές Μονάδες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα από την οποία προέρχονται τα ιατρικά απόβλητα.

Transport

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συνολική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

hospital-box1

Το αρχικό βήμα για την ορθή διαχείριση των ΕΑΥΜ αποτελεί η εκπόνηση και ασφαλώς η τήρηση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Ιατρικών αποβλήτων από τις Υγειονομικές Μονάδες.

disposal1

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα σε συνέχεια του ορθού διαχωρισμού τους και της ενδεδειγμένης προσωρινής αποθήκευσης τους παραλαμβάνονται από Αδειοδοτημένη εταιρία συλλογής και μεταφοράς ΕΙΑ.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία