Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την εταιρία η φήμη του ως καλού εργοδότη και εταιρικού πολίτη αποτελεί πολύτιμο επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο που συνεχίζει να αποδίδει ενισχύοντας τη δέσμευση της για την παροχή υπηρεσιών με Σεβασμό στον Άνθρωπο, ως μέρος του συνολικού οράματος και της πολιτικής της.

Η ανάπτυξη των στελεχών της και η επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν εγγενή στοιχεία της επιχειρηματικής στρατηγικής της, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι προβληματισμοί όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Κατά συνέπεια, η διαρκής εκπαίδευση – κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, εκλαμβάνεται ως μια ευκαιρία που παρουσιάζεται όχι μόνο για την εταιρεία αλλά και για το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και βασίζονται:

  1. Στην εισαγωγή νέας γνώσης.
  2. Στη διάχυση υπάρχουσας εσωτερικής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.

Η σύνθεση των παραπάνω, οδηγούν στη διαρκή βελτίωση των ικανοτήτων και της γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού, με θετικές συνέπειες για την εταιρεία και τους πελάτες της. Ειδικότερα:

  1. Η αντίληψη που αποκτά ο εργαζόμενος για τη φύση και τις απαιτήσεις της θέσης στην οποία απασχολείται βελτιώνεται δραστικά.
  2. Η εργασία που πραγματοποιεί ο κάθε εργαζόμενος γίνεται με περισσότερη αποτελεσματικότητα.
  3. Στην περίπτωση νέου εργαζόμενου, αυτός προσαρμόζεται πιο γρήγορα στις απαιτήσεις της νέας του εργασίας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία