Αξιόπιστη Λύση

Απώτερος σκοπός της «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων, ως πόρων και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και η θετική συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ καθώς:

  • Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.
  • Διαθέτει άδεια λειτουργίας μονάδας «Κέντρου Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)». (Α.Π.: ΔΑΣ/Φ14.902/1448)
  • Διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. (40999/1847/04.10.2017)
  • Διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων. (Φ 1642/3811/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/23.12.2015)
  • Δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια διατηρώντας σταθερό πελατολόγιο, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται.
  • Διαθέτει έμπειρο στελεχιακό δυναμικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  • Έχει πιστοποιηθεί με τριπλό σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 τόσο στη μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), όσο και στην επεξεργασία των ΕΑΑΜ με την μέθοδο της αποστείρωσης. .
  • Διαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 22.000m2 στο 11ο Οικοδομικό Τετράγωνο της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών εντός του οποίου έχει κατασκευάσει και λειτουργεί Κέντρο Επεξεργασίας Μολυσματικών Αποβλήτων (ΚΕΜΑ) για την αποστείρωση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ).
  • Διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες ολοκληρωμέ­νης διαχείρισης και εκτελεί αποκλειστικά με ιδιόκτητα μέσα και προσωπικό όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης ΕΑΥΜ.
  • Εκτελεί με ιδία μέσα και τα τρία στάδια διαχείρισης των ΕΑΑΜ, α) της συλλογής & μεταφοράς, β) της επεξεργασίας και γ) της μεταφοράς – τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία