Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Οι χώροι προέλευσης των ΕΑΥΜ (κάτοχοι – παραγωγοί) είναι οι κάθε είδους ΥΜ δηλαδή:

 • Δημόσια θεραπευτήρια
 • Ιδιωτικά Θεραπευτήρια
 • Κέντρα Υγείας
 • Δημοτικά Ιατρεία
 • ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. κλινικές ΙΚΑ)
 • Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ενόπλων δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία)
 • Κέντρα αιμοδοσίας
 • Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια
 • Μικροβιολογικά εργαστήρια
 • Οδοντιατρεία
 • Κτηνιατρικές κλινικές
 • Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία τα ΕΑΑΜ αποτελούν το 90% της ποσότητας των ΕΑΥΜ που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες ενώ το υπόλοιπο 10% αφορά σε ΜΕΑ και ΑΕΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ΑΕΑ δεν παράγουν όλες οι Υγειονομικές Μονάδες αλλά αυτές των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την χρήση τοξικών ουσιών (παθολογοανατομικά εργαστήρια, νεκροτομία, διαλύσεις κυταροστατικών φαρμάκων κλπ).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία