Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας

Στο απαιτητικό και διαρκώς εναλλασσόμενο περιβάλλον της σύγχρονης ελληνικής επιχειρησιακής πραγματικότητας, για την επίτευξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, εκτός από την ολοκληρωμένη διαχείριση ποιότητας αναγκαία καθίσταται η διαρκής προσπάθεια και η χάραξη σαφούς εταιρικής πολιτικής σε ότι αφορά την πολιτική της ασφάλειας και υγείας.

Η εταιρία εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στη δραστηριότητα συλλογής – μεταφοράς Επικινδύνων και μη Επικίνδυνων Αποβλήτων περιλαμβανομένου της χορήγησης όλων των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Οι οδηγοί χρησιμοποιούν, τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (φόρμα εργασίας, μάσκα υψηλής προστασίας, χοντρά γάντια, ειδικά στεγανά υποδήματα ως το γόνατο) και λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά μικροβίων και η τυχόν έκθεση σε αυτά ευπαθή ξενιστή, κατά την διάρκεια της ζύγισης των αποβλήτων και της φόρτωσής τους στα ειδικά οχήματα. Η όλη διαδικασία, αποκομιδή-ζύγιση-φόρτωση γίνεται με ασφαλείς χειρισμούς και ο χώρος μετά το τέλος της είναι τακτοποιημένος.  

Το απασχολούμενο προσωπικό στην συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων (μεταφορείς/οδηγοί) παρακολουθείται από τον Γιατρό εργασίας της εταιρίας και είναι ανοσοποιημένο έναντι των ιών της ηπατίτιδας Β΄ και τετάνου. 

Τέλος, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007 για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η πολιτική προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, αλλά και των τρίτων που συσχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εταιρεία ή τους χώρους των έργων της εφαρμόζεται ως εξής:

  • Πλήρη ασφάλιση των εργαζομένων σύμφωνα πάντα  με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Συνεχής συνεργασία με Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό εργασίας της επιχείρησης για την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων αλλά και την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
  • Εμβολιασμός οδηγών εταιρίας για Ηπατίτιδα Β και Τέτανο.
  • Εκπαίδευση και Πιστοποίηση οδηγών εταιρίας κατά ADR.
  • Πιστοποίηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κατά ADR και ATP.
  • Διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων και συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων από αδειοδοτημένα/εξουσιοδοτημένα συνεργεία. 
  • Χρήση των προβλεπόμενων υλικών συσκευασίας ιατρικών αποβλήτων πιστοποιημένων κατά UN, ADR
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
  • Διανομή των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας στο προσωπικό που εμπλέκεται στην συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων.
  • Κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία