Ενδονοσοκομειακή Διαχείριση

Η μόνη εφαρμόσιμη μέθοδος διαχωρισμού (διαλογής), με παγκόσμια και γενική ισχύ είναι βέβαια η διαλογή στην πηγή ή σωστότερα η διαλογή (διαχωρισμός) κατά την παραγωγή. Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων διαχωρίζονται άμεσα στα σημεία παραγωγής τους από τα λοιπά απόβλητα.

Η διαλογή (διαχωρισμός) των Ε.Α.Υ.Μ., γίνεται από το προσωπικό του παραγωγού (νοσηλεύτριες, παρασκευαστές, ιατροί κλπ) τη στιγμή της δημιουργίας τους. Αυτό συνεπάγεται ότι ο παραγωγός έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του συστήματος διαλογής (διαχωρισμού) των ΕΑΥΜ.

Στους χώρους όπου παράγονται Ε.Α.Υ.Μ. θα πρέπει :

(α) να έχει εκπαιδευτεί το υγειονομικό προσωπικό για την ακολουθούμενη μέθοδο διαλογής (universal precautions) σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ή άλλες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.

(β) να υπάρχει η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (σημασμένοι πλαστικοί σάκοι, ειδικά πλαστικά δοχεία για αιχμηρά, ειδικά κιβώτια κλπ) για τη διαλογή και τη συσκευασία των ΕΑΥΜ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαλογής και συσκευασίας θα πρέπει αναλυτικά να περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΕΚΔΑΥΜ), κάθε ΥΜ, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ146163/2012.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία