Γενικά – Είδη ΕΑΥΜ

Βιο-επικίνδυνα απόβλητα (bio-hazardous waste) καλούνται όλα τα απορριπτέα υλικά που παρουσιάζουν πιθανό κίνδυνο για την υγεία ανθρώπων ή ζώων, είτε άμεσα μέσω μόλυνσης, είτε έμμεσα μέσω πρόκλησης ζημίας στο περιβάλλον. Οι μολυσματικοί παράγοντες έχουν γενικά την ικανότητα να αναπαράγονται και να φθάνουν σε ένα δυνητικά μεγάλο πληθυσμό, όταν σε μικρές ποσότητες ελευθερωθούν σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων περιλαμβάνει τις εργασίες που τα καθιστούν αβλαβή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Τα απόβλητα συλλέγονται ανά κατηγορία (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ και ΑΕΑ) από το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, και συσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες, τύπου Hospital box (κίτρινα- αποστείρωση, κόκκινα-αποτέφρωση).
  2. Τα αιχμηρά αντικείμενα συλλέγονται χωριστά σε αδιάτρητους κάδους ασφαλείας, ενώ τα ΑΕΑ συλλέγονται σε ειδικούς περιέκτες, ανάλογα με το είδος τους. Ακολουθεί η σήμανση των συσκευασιών με τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζει η νομοθεσία, και η μεταφορά τους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας.

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ),  εκδηλώνουν μόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Ο όρος Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012, αντικαθιστά τον όρο Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ), ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419), η οποία καταργήθηκε. Σε αυτά περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά) τα απόβλητα

  • Αποτελούμενα από ή έχοντα έρθει σε επαφή με ιστούς και όργανα ανθρωπίνου σώματος, αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα (σε ποσότητα τέτοια ώστε να είναι ορατό), κόπρανα και ούρα (από περιπτώσεις νόσου που μεταδίδεται με αυτά τα απεκκρίματα), σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό, αμνιακό υγρό.
  • Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε ιατρικές πράξεις όπως βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια, εργαλεία κολποσκοπήσεων και τεστ απ, οφθαλμικές ράβδοι μη αποστειρωμένες, οφθαλμικές ράβδοι από ΤΝΤ, σωλήνες παροχετεύσεων και διασωληνώσεων, καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών, πλευριτικών παροχετεύσεων), συνδέσεις, κυκλώματα εξωσωματικής κυκλοφορίας, λεκανίτσες μιας χρήσης λήψης υλικού βιοψίας, σετ μεταγγίσεων, μολυσμένα εργαλεία από ενδοφλέβια χορήγηση ορού, φίλτρα διύλισης, γάντια μιας χρήσεως, υλικό μιας χρήσεως (σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες, γυαλιά, πανιά, σεντόνια, πουκαμίσες κλπ), ιατρικά υλικά (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα), σάκοι (για μεταγγίσεις, ούρα, παρεντερική διατροφή), σετ για εγχύσεις, ορθοσκόπια και γαστροσκόπια, σωλήνες μύτης (για βρογχοαναρρόφηση, για οξυγονοθεραπεία κλπ), ψύκτρες, καθετήρες για κυτταρολογική χρήση, ρινοσκόπια μιας χρήσεως, μητροσκόπια, μικρές κλίνες πειραματοζώων, κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου, απόβλητα από κτηνιατρικές δραστηριότητες κλπ.

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)

Τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9, ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Ο όρος Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 αντικαθιστά τον όρο Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΤΧ), ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419), η οποία καταργήθηκε.

Τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) συχνά παράγονται και ως αδιαχώριστο μίγμα μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων. Έτσι ενέχουν κινδύνους τόσο μόλυνσης όσο και ρύπανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)

Η κατηγορία Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), αφορά σε απόβλητα, τα οποία  εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα εκτός της ιδιότητας Η9. Ο όρος Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 αντικαθιστά τον όρο Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ), ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419), η οποία καταργήθηκε.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία