Ιστορικό

H εταιρεία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» έχει συσταθεί το 2007, σύμφωνα με το ΦΕΚ 12768/05-11-2007. Η ανωτέρω εταιρεία καταχωρήθηκε την 30η Οκτωβρίου 2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιώς και έλαβε αριθμό Μητρώου 64492/02/Β/07/96.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία