Μεταφορά & Επεξεργασία

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων σε συνέχεια του ορθού διαχωρισμού τους και της ενδεδειγμένης προσωρινής αποθήκευσης τους σε ψυκτικό θάλαμο εντός της Υγειονομικής Μονάδας, παραλαμβάνονται από την εταιρεία μας και τα ΕΑΑΜ οδηγούνται στο ιδιόκτητο Κέντρο Επεξεργασίας Μολυσματικών Αποβλήτων στη ΒΙ.ΠΕ Σερρών.

  • Η παραλαβή των αποβλήτων από τις Yγειονομικές Mονάδες πραγματοποιείται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, βάσει συμφωνηθέντος με την Yγειονομική Mονάδα προγράμματος.
  • Kατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ παρευρίσκεται ο υπεύθυνος για την παρά­δοση των αποβλήτων της εκάστοτε Υγειονομικής Mονάδας.
  • Σε κάθε παραλαβή πραγματοποιείται ζύγιση και καταγραφή του βάρους των παραλαμβανόμενων αποβλήτων από διακριβωμένο εξοπλισμό.
  • Κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ από τις Υγειονομικές Μονάδες, ο οδηγός της εταιρείας μας σε συνδυασμό με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας συμπληρώνουν το Συνοδευτικό Έντυπο Αναγνώρισης Συλλογής και Μεταφοράς των ΕΑΥΜ, με όλα τα στοιχεία των αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Τα στοιχεία των Συνοδευτικών Εντύπων Αναγνώρισης εισάγονται σε εξειδικευμένο λογισμικό ERP, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της εταιρείας μας, ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη ιχνηλασιμότητα της κάθε παραληφθείσας ποσότητας ΕΑΥΜ με παρτίδες σε όλα τα στάδια διαχείρισής τους.

Το ΚΕΜΑ επεξεργάζεται τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά των Υγειονομικών Μονάδων τα οποία εκδηλώνουν μόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9.

Η επεξεργασία γίνεται με τη μέθοδο της υγρής θερμικής αποστείρωσης με ατμό, σε ειδικό στεγανό κλίβανο αποστείρωσης, συνολικής δυναμικότητας 4.800 kg/ημέρα (300 kg περίπου ανάλογα με την πυκνότητα τους ανά κύκλο λειτουργίας για 16 ώρες λειτουργίας και κύκλο αποστείρωσης διάρκειας περίπου μιας ώρας) και τα επεξεργασμένα απόβλητα είναι τέτοιων προδιαγραφών ώστε να επιτευχθεί μείωση του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των οικιακών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η επεξεργασία των αποβλήτων γίνεται με τρόπο ώστε:

  • να διασφαλίζεται ο τεμαχισμός των αποβλήτων με άμεση συνέπεια αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα.
  • να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00.

Η διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων γίνεται σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ, με ειδικό όχημα της «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» το οποίο διαθέτει νόμιμη άδεια.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία