Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα

Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς των αστικών και ογκωδών απορριμμάτων στο Χώρο της Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) από όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες και τους οικισμούς του Δήμου, με κυριότερο έργο σήμερα, τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού.

Παρεχόμενες υπηρεσίες αναλυτικά

1. Χειρωνακτικός καθαρισμός

Οδοσάρωση στους δρόμους και πλατείες. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται με οδοκαθαριστές και τροχήλατα καρoτσίδια αποκομιδής απορριμμάτων.

2. Μηχανική οδοσάρωση δημοτικών οδών, επαρχιακών και εθνικών δρόμων

Η εργασία πραγματοποιείται με σάρωθρα στελεχωμένα από ένα χειριστή και υποστηριζόμενα ανά περίπτωση από ένα εργάτη. Για πλατείες και λοιπούς μικρούς χώρους χρησιμοποιοπυνται σάρωθρα χωρητικότητας 0,5m3 και άνω.

3. Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται με ειδικά πλυντήρια κάδων, για το σύνολο των κάδων (σύμμεικτων απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών) στελεχωμένα από ένα χειριστή και δύο εργάτες.

4. Πλύσιμο οδών, πλατειών και πεζοδρομίων

Η εργασία πραγματοποιείται με ειδικά οχήματα στελεχωμένα με οδηγό και ένα  εργάτη.

5. Καθαρισμός πρανών, πάρκων αλσυλλίων κ.α.

Η εργασία πραγματοποιείται με συνεργεία των δύο ή τριών ατόμων (το καθένα) που διαθέτουν τα απαιτούμενα μηχανήματα.

6. Εργασίες πράσινου

Οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου (πάρκα, αλσύλλια, δεντροστοιχίες κ.α.), πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, από συνεργεία δύο ή τριών ατόμων, που διαθέτουν μηχανικό εξοπλισμό και υπό την επίβλεψη Γεωπόνου.

7. Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται από φορτηγά ανοικτού τύπου που φέρουν και μηχανισμό για τη φόρτωση μεγάλων ογκωδών αντικειμένων στελεχωμένα από οδηγό και εργάτες.

8. Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων

Η αποκομιδή πραγματοποιείται με απορριμματοφόρα ή οχήματα που φέρουν υπερκατασκευή (press container) χωρητικότητας έως 20m3 τύπου πρέσας και μικρά απορριμματοφόρα ανοικτού τύπου χωρητικότητας έως 4m3 όλα με μηχανισμό ανύψωσης κάδων. Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιούνται 7 ημέρες την εβδομάδα. Κάθε απορριμματοφόρο  όχημα αποτελείται από πλήρωμα ενός οδηγού και δύο εργατών.

9. Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών απορριμμάτων

Πραγματοποιείται με απορριμματοφόρα 16m3. Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιούνται με πρόγραμμα. Κάθε απορριμματοφόρο όχημα αποτελείται από πλήρωμα ενός οδηγού και δύο εργατών.

10. Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Εάν και όταν κρίνεται συμφέρον για τον εκάστοτε Δήμο υπάρχει προοπτική εγκατάστασης μονάδας μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία