Ομάδα Διοίκησης

Οι ρόλος, η ευθύνη  και οι αμοιβαίες σχέσεις του ανώτερου προσωπικού καθορίζονται μέσω του ως άνω Οργανογράμματος της εταιρείας της διοικητικής δομής που έχει η εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής.

Όλες οι αρμοδιότητες και διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί βάσει του προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, με το οποίο έχει πιστοποιηθεί και θα εφαρμόσει η εταιρεία, περιγράφονται ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και συντονισμό των εργασιών όλων των επιμέρους Διευθύνσεων. Εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών και δίνει την τελική εντολή για την υλοποίηση των αποφάσεων.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τις νομικές υποθέσεις της εταιρείας. Παρακολουθεί την έκδοση νομιμοποιητικών στοιχείων και τηρεί αρχείο νομοθεσίας και νομικών στοιχείων. Πραγματοποιεί νομική ανασκόπηση των συμβάσεων που συνάπτει η εταιρεία. Περαιτέρω συμβουλεύει και ενημερώνει όλα τα τμήματα για την ισχύουσα νομοθεσία και ελέγχει τη νομιμότητα των προς υλοποίηση αποφάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η Τεχνική Διεύθυνση, διαμέσου των Τμημάτων Ανάπτυξης, Συντήρησης, Εκπαίδευσης, Προτύπων – Α&Υ και Προμηθειών που προΐσταται, είναι αρμόδια για των έλεγχο της εκτέλεσης τόσο των διαγωνιστικών διαδικασιών, όσο και των συμβάσεων (εργασίες, προμήθειες, κάλυψη εκτάκτων αναγκών), είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του φορέα, αλλά τους υπεύθυνους και τους αρμόδιους επόπτες των έργων.

 • Τμήμα Ανάπτυξης

Εκπονούνται οι Τεχνικο-Οικονομικές μελέτες και συντάσσονται οι προσφορές,  για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Τηρεί αρχείο Μελετών – Προσφορών. Πραγματοποιεί το σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της ποιοτικής εφαρμογής των εργασιών που προβλέπονται στις συμβάσεις της εταιρείας. Τηρεί αρχείο Συμβάσεων και Αλληλογραφίας.

 • Τμήμα Συντήρησης

Γίνονται μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές επισκευές – μετασκευές – συντηρήσεις σε όποια μηχανήματα απαιτείται. Προγραμματίζει την αποστολή του μηχανήματος ή οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο σε περίπτωση μη ευκόλως επιδιορθώμενης βλάβης. Ενημερώνει και τηρεί το μητρώο μηχανημάτων (άδειες κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφάλιση, συντήρηση, επισκευές, ανταλλακτικά, εγχειρίδια χρήσης, κατάλογοι ανταλλακτικών κλπ). Οργανώνει και παρακολουθεί τα δρομολόγια και τις εργασίες που πραγματοποιούν τα οχήματα της εταιρείας. Προγραμματίζει την κίνηση των οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των έργων.

 • Τμήμα Εκπαίδευσης

Πραγματοποιεί συνεχή ενημέρωση των Εποπτών και του προσωπικού, πάνω σε θέματα μεθοδολογίας συντονισμού, εφαρμογής της νομοθεσίας, μηχανημάτων, ασφάλειας και υγιεινής κλπ. Οργανώνει και υλοποιεί περιοδικά σεμινάρια στο σύνολο του προσωπικού. Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης στους νεοπροσληφθέντες σε θέματα χειρισμού μηχανημάτων, καθώς και ασφάλειας και υγιεινής.

 • Τμήμα Προτύπων

Εφαρμόζει, συντονίζει και επιβλέπει τις παρεχόμενες στα έργα της εταιρείας υπηρεσίες ως προς την διασφάλιση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Συντάσσει τις διαδικασίες, τις φόρμες και τις οδηγίες εργασίας των συστημάτων διαχείρισης, τηρεί τα απαιτούμενα αρχεία των συστημάτων διαχείρισης και διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της εξειδικεύονται:

 • Διαχείριση Ποιότητας (Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας – Υ.ΔΙ.Π.)

Προσαρμόζει τις εργασίες της εταιρείας στις προδιαγραφές του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Παρακολουθεί και διασφαλίζει την συμβατότητα των εργασιών με τις εν λόγω προδιαγραφές. Εγκρίνει τις διαδικασίες, τις φόρμες, τις οδηγίες εργασίας που προβλέπονται για τις σύμφωνες με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας εργασίες της εταιρείας.

 • Διαχείριση Περιβάλλοντος (Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβάλλοντος – Υ.Δ.ΠΕ.)

Λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της εταιρείας και τις προδιαγραφές του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος, φροντίζει για την εξάλειψη ή τον μέγιστο δυνατό περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις εργασίες αυτές. Παρακολουθεί και διασφαλίζει την συμβατότητα των εργασιών με τις  προδιαγραφές του συστήματος. Εγκρίνει τις διαδικασίες, τις φόρμες και τις οδηγίες εργασίας που προβλέπονται για τις σύμφωνες με το πρότυπο διαχείρισης περιβάλλοντος εργασίες της εταιρείας.

 • Διαχείριση Ασφάλειας & Υγιεινής (Υπεύθυνος Διαχείρισης Α&Υ – Υ.Δ.Α.Υ.)

Φροντίζει για την συμμόρφωση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας & υγιεινής της εταιρείας. Προς τούτο εγκρίνει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολοθούνται, επιλέγει τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ανά ειδικότητα και συντάσσει τις οδηγίες εργασίας,

Το Τμήμα Προτύπων – Α&Υ έχει άμεση συνεργασία με Τ.Α. και Ι.Ε., των οποίων οι αρμοδιότητες έχουν ως εξής:

 • Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α.)

Προβαίνει σε κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενη ενέργεια αναφορικά με την παροχή προς την εταιρεία υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. Συγκεκριμένα, διενεργεί τη μελέτη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου καθώς και και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πραγματοποιεί συνεχή ενημέρωση των Υπευθύνων και Επόπτη/ών των έργων, πάνω σε θέματα μεθοδολογίας συντονισμού, μηχανημάτων, ασφάλειας κλπ, διενεργεί περιοδικά σεμινάρια στο σύνολο του προσωπικού των έργων, σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής που σχετίζονται με τις εργασίες και την ασφαλή χρήση και χειρισμό των μηχανημάτων και  πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις στα έργα.

Περαιτέρω, παρέχει προφορικώς και εγγράφως υποδείξεις και συμβουλές για τα μέτρα σχετικά με την Ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας τους, ενημερώνει για τυχόν υφιστάμενους κινδύνους στους χώρους εργασίας και παρέχει συμβουλές για τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφάλειας και προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο των εγκαταστάσεων και των μέσων και μέτρων ασφάλειας και προστασίας των εγκαταστάσεων των έργων.

 • Ιατρός Εργασίας (Ι.Ε.)

Προβαίνει σε κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενη ενέργεια αναφορικά με την παροχή προς την εταιρεία υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας. Συγκεκριμένα, παρέχει υποδείξεις στην εταιρεία και συμβουλεύει τους εργαζόμενους των έργων σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας και γενικά τους ενημερώνει για τους κινδύνους και τις ασθένειες που πιθανώς προέρχονται από την εργασία τους. Τηρεί ιατρικό φάκελο για έκαστο εργαζόμενο των έργων και χορηγεί βεβαιώσεις καταλληλότητας για κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας για την οποία προορίζεται. Δίνει εντολή για τον τακτικό ιατρικό έλεγχο και εμβολιασμό των εργαζομένων και μεριμνά για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων. Περαιτέρω, παρέχει προφορικώς και εγγράφως υποδείξεις και συμβουλές για τα μέτρα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας τους, ενημερώνει για τυχόν υφιστάμενους κινδύνους στους χώρους εργασίας και παρέχει συμβουλές για τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας και προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο των εγκαταστάσεων και των μέσων και μέτρων ασφάλειας, υγείας και προστασίας των εγκαταστάσεων των έργων.

 • Τμήμα Προμηθειών

Σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους και τους επόπτες των έργων αλλά και με την Τεχνική Διεύθυνση συντονίζει τις παραγγελίες & προμήθειες των έργων. Στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιείται παρακολούθηση αποθεμάτων έργων σε υλικά και αναλώσιμα.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ

Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των εποπτών των έργων με την διοίκηση της εταιρείας. Συμβάλλει στην αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του φορέα ανάθεσης και της διοίκησης της εταιρείας. Επιβλέπει του επόπτες έργων. Διενεργεί επιθεωρήσεις στα έργα και συμμετέχει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Συντονίζει τις υπηρεσίες σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της εταιρείας για προβλήματα στην λειτουργία και δομή των έργων και αναλαμβάνει, σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση της εταιρείας, την οργάνωση του σχεδίου εγκατάστασης σε νέα έργα και τον τρόπο διεκπεραίωσής του.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Διεύθυνση προσωπικού, διαμέσου του Τμήματος Προσλήψεων, και Α΄ Τμήματος Εργατικών, που προΐσταται, είναι αρμόδια για την επικοινωνία, εξυπηρέτηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς  και την επικοινωνία της εταιρείας με την Επιθεώρηση Εργασίας. Αξιολογεί και διεκπεραιώνει τις απαιτήσεις των έργων για νέες προσλήψεις ή αντικατάσταση προσωπικού. Αναλαμβάνει την επάνδρωση των νέων έργων της εταιρείας.

 • Τμήμα Προσλήψεων

Υλοποιεί τις συνεντεύξεις των υποψηφίων εργαζομένων και αξιολογεί και διεκπεραιώνει τις απαιτήσεις των έργων για νέες προσλήψεις ή αντικατάσταση προσωπικού. Συμπληρώνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να εργασθούν και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά για να χρησιμοποιηθούν άμεσα όταν υπάρξει ανάγκη. Διεκπεραιώνονται τα διαδικαστικά για τις διαδικασίες πρόσληψης – απόλυσης – αποχώρησης προσωπικού. Δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος δεδομένων σε κάθε νέα πρόσληψη και τίθεται σε αρχείο. Οργάνωση επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΛΑΕΚ. Συντάσσει και θεωρεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας τον ετήσιο πίνακα προσωπικού της εταιρείας.

 • Α’ Τμήμα Εργατικών

Παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων κατανομής προσωπικού ανά έργο, αξιολογεί και εφόσον κρίνει σκόπιμο, τα επαναπροσδιορίζει σε συνεργασία με του Υπεύθυνους έργων, τους αρμόδιους επόπτες και την Τεχνική Διεύθυνση. Παρακολουθεί και εγκρίνει τις άδειες του εργατικού και στελεχιακού προσωπικού. Ενημερώνει για το πρόγραμμα εργασίας και τις άδειες το Β΄Τμήμα Εργατικών. Συντάσσει και θεωρεί ηλεκτρονικά τα μηνιαία προγράμματα εργασίας του εργατικού δυναμικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Έχει την ευθύνη για τη σύναψη τραπεζικών συμφωνιών και σχέσεων και την παρακολούθηση αυτών. Γίνεται διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών όψεως, ρευστότητας, εισπράξεων κλπ. Εκπονούνται χρηματο-οικονομικές μελέτες για μελλοντικές δραστηριότητες και συνεργασίες της εταιρείας.

 • Προϊστάμενος – Αρχιλογιστής

Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του Β΄ Τμήματος Εργατικών, όπως και των Τμημάτων Γενικής Λογιστικής και του ταμείου της εταιρείας. Ελέγχει και εγκρίνει τη μισθοδοσία του προσωπικού και την καταβολή επιδομάτων στους εργαζομένους. Συνεργάζεται με τους ορκωτούς λογιστές που παρακολουθούν την εταιρεία. Εγκρίνει και υπογράφει τους Ισολογισμούς της εταιρείας.

 • Τμήμα Γενικής Λογιστικής

          Ελέγχεται, τροποποιείται και επεκτείνεται το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας. Καταχωρούνται δεδομένα γενικής λογιστικής (τιμολόγια εξόδων-εσόδων κλπ). Υπολογίζονται οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., οι ασφαλιστικές εισφορές, υπόλοιπα προμηθευτών κλπ. Εκδίδονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εξάγονται προσωρινά Ισοζύγια και ο Ισολογισμός.

 • Τμήμα Εμπορικού

Εκδίδονται τα Τιμολόγια χρέωσης των πελατών, επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αποστέλλονται στα Έργα. Λαμβάνονται οι αναγκαίες παραγγελίες σε αναλώσιμα ή πάγια και υλοποιούνται. Τηρείται αρχείο παραγγελιών και γίνεται αντιπαραβολή με τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια κλπ) πριν προωθηθούν στο Λογιστήριο. Σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Λογιστικής συμφωνούνται τα υπόλοιπα των Προμηθευτών και υλοποιούνται οι πληρωμές των προμηθευτών, σε συνεργασία και με το ταμείο της εταιρείας.

 • Β΄ Τμήμα Εργατικών
 • Καταμέτρηση ημερομισθίων: Επεξεργάζονται και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά τα δεδομένα  καθημερινής παρουσίας του προσωπικού που αποστέλλουν καθημερινά με fax οι επόπτες των έργων, βάσει των οποίων προκύπτουν οι αποδοχές των εργαζομένων.
 • Μισθοδοσία: Υπολογίζονται (με την βοήθεια ειδικού software και του ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιών), οι καταβαλλόμενες αποδοχές του προσωπικού, οι κρατήσεις, τα επιδόματα, οι εισφορές, οι επιδοτήσεις κλπ.
 • Ασφάλιση: Έχει την ευθύνη για την ασφάλιση του απασχολούμενου στα έργα προσωπικού. Επίσης, προβαίνει στην εκτύπωση βεβαιώσεων εργοδότη, σχετικά με τη μηνιαία αναλογία ενσήμων των εργαζομένων.
 • Μηχανογραφική Υποστήριξη (ΙΤ)
 • Εγκατάσταση Hardware
 • Εγκατάσταση – Διαχείριση – Παραμετροποίηση Software

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία