Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η εταιρία λειτουργεί με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζοντας σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 διαθέτοντας και την σχετική πιστοποίηση.

Η πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος υλοποιείται μέσω της εφαρμογής των εξής διαδικασιών, κανόνων και μέτρων:

  • Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος.
  • Συνεχής κατάρτιση/εκπαίδευση του προσωπικού με σκοπό την αποφυγή ενεργειών που δύναται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
  • Συνεργασία της ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία για θέσπιση ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης και ευθύνης έναντι τρίτων.
  • Πιστοποίηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κατά ADR και ATP.
  • Χρήση των προβλεπόμενων υλικών συσκευασίας ιατρικών αποβλήτων πιστοποιημένων κατά UN, ADR
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και ευαισθητοποίηση του προσωπικού στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.  Πιστοποίηση κατά ADR των οδηγών της εταιρίας.
  • Πραγματοποίηση ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού και αλουμινίου.
  • Συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ για ανακύκλωση μπαταριών
  • Εγκατάσταση στα γραφεία της επιχείρησης ειδικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων για μείωση της ακτινοβολίας και της κατανάλωσης για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
  • Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρείας σχετικά με πρακτικές και ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία