Ανακοινώσεις

Αναρτήθηκε 01.10.2019

Σχέδιο Μερικής Διάσπασης του κλάδου διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, συνταχθέν και εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 01.10.2019. (ως επισυναπτόμενο αρχείο)

Αναρτήθηκε 27.01.2020

Πρακτικό ΕΓΣ της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ στις 27.01.2020 περί Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία