Ταυτότητα

H εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρίες στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων.

 

Σκοπός της Εταιρίας μεταξύ άλλων είναι:

  • Η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση) στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων. Η εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών επεξεργασίας και αξιοποίησης, ανακύκλωσης αποβλήτων και τελικής διάθεσης αυτών.
  • Η έρευνα, μελέτη και εφαρμογή μεθόδων και εργασιών που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος από κάθε πλευρά, συμπεριλαμβανομένης και της αισθητικής.
  • Η ανάληψη και διενέργεια κάθε είδους καθαρισμού στεγασμένων και υπαιθρίων χώρων.
  • Η οργάνωση και λειτουργία πλυντηρίου καθαρισμού και απολύμανσης φορτηγών, οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων και των υπερκατασκευών τους.

 

Πρόκειται για εταιρεία με δυναμική παρουσία στον κλάδο της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, με σημαντικές προοπτικές βελτίωσης της θέσης της καθώς:

  • Διαθέτει άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για όλες της Περιφέρειες της Ελλάδος.
  • Διαθέτει έμπειρο στελεχιακό δυναμικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  • Επενδύει συνεχώς σε πάγιο εξοπλισμό και τεχνικές υποδομές.
  • Έχει πιστοποιηθεί με τριπλό σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.
  • Έχει εκπονήσει ένα πλήρες επενδυτικό σχέδιο, το οποίο σκοπεύει να υλοποιήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
  • Αδειοδοτημένο αμαξοστάσιο για τη στέγαση του εξοπλισμού.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία